Eesti Masinatööstuse Liit

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna   Ettevõtlusamet Budapesti TehnikaülikoolPiemonte IALLäti Masinatööstuse LiitAlfamicro Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool

 

 

 

Esileht

Projekti tutvustus

 

Kasu ettevõtjale

Kasu haridusasutusele

Kutseomistus

Kontakt

Intranet>

Prototüüp

Kasu ettevõtjale
  
  
  
  
  
  
  

 

  
 

 
 

Ettevõtjate huvides

 

INNOMET annab võimaluse hinnata oma tööjõu kvalifikatsiooni lähtudes oskustest, ning leida kvalifikatsiooni "pudelikaelad". Ettevõtjale on kasulik omada piisavate oskuste ja teadmistega kaadrit. INNOMET on vastavuses kutseeksamite süsteemiga ning aitab ettevõtjal oma töötajaid vajalike tunnistuste saamiseks õigete valikute tegemisel. Süsteemi abil saab tuvastada ka ülekvalifitseeritud tööjõu olemasolu. On võimalik, et töötajad saavad palka oskuste eest, mida ettevõttes tegelikult ei vajata. On võimalik, et kui töötajad töötavad väiksemat kvalifikatsiooni nõudval ametikohal, siis pole nad sisimas sellega rahul ja see mõjub ettevõtte sisekliimale ebasoodsalt. Alljärgnevalt tutvustame süsteemi ettevõttele mõeldud võimalusi. 

 

 

Igal kasutajal on roll, mis määrab temale kättesaadavad ja lubatud tegevused süsteemis. Administraatori roll on eriline, sest lisaks oma põhitegevustele -- süsteemi alusandmete haldamine -- on administraatoril võimalus ja õigus teha ka kõiki muid tegevusi, mis on lubatud teistele kasutajarollidele. Allolevas tabelis on administraatori veerus see võimalus siiski jäänud ära märkimata, et rõhutada tegevusi, mis on administraatori põhiülesanded.

 

Tegevus

Kasutajaroll

Ettevõte

Haridusasutus

Kutseomistus-asutus

Admin

Kursustega seotud tegevused

Kursuste haldamine

 

ü

 

 

Õppekavade haldamine

 

ü

 

 

Kursuste otsimine

ü

ü

ü

 

 

 

 

 

 

Kutseomistuseksamitega seotud tegevused

Kutseomistuseksamite haldamine

 

 

ü

 

Kutseomistuseksamite otsimine

ü

ü

ü

 

 

 

 

 

 

Küsimustikega seotud tegevused

Küsimustike haldamine

ü

 

 

ü

Küsimustikele vastamine

ü

 

 

ü

Aruanded töötajate oskuste kohta

ü

 

 

ü

 

 

 

 

 

Tööjõu vajaduste tabel

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

Süsteemi haldamine (s.h. kasutajakontod, oskused, kutsed ja organisatsioonid)

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Küsimustikega seotud tegevused

Menüüpunkt küsimustikud võimaldab kasutajal luua uusi küsimustikke, muuta olemasolevaid küsimustikke. Küsimustike haldamiseks kuvatakse kõigepealt nimekiri kõigist kasutajale avatud küsimustikest. Iga küsimustikuga võib läbi viia mitu küsitlusvooru – samale küsimustikule vastatakse teatud perioodi vältel mitu korda, et saada ülevaade töötajate oskuste arengust aja jooksul. Küsitlusvoorud on küsimustike nimekirjas kuvatud vastava küsimustiku all.

 

1.1.1.   Küsimustiku loomine ja muutmine

Uue küsimustiku koostamiseks tuleb valida link uus küsimustik. Kasutaja saab sisestada küsimustiku nime, ajavahemiku, mille vältel küsitlus toimub ning küsimustiku täitja nime. Ka olemasoleval küsimustikul saab hiljem neid andmeid muuta. Selleks tuleb küsimustike nimekirjas valida link muuda küsimustikku ning avanenud leheküljel vajutada nupule muuda küsimustiku kirjeldust.

 

Küsimustiku kõige olulisem osa on loomulikult küsimused. Küsimustik mõõdab töötajate oskuste taset, seega on küsimusteks kutsealal vajalikud oskused ning küsimuse vastuseks hinnanguline numbriline väärtus oskuse taseme kohta. Seega tähendab küsimustiku koostamine oluliste oskuste määratlemist kutsealade kaupa. Lisaks sisestatakse iga oskuse kohta oskuse tüüp ning oskuse nõutav tase, et kasutada neid andmeid aruandluse liigendamiseks.

 

Küsimustiku muutmiseks tuleb küsimustike nimekirjas valida link muuda küsimustikku. Avanenud leheküljel kuvatakse küsimustiku kirjeldus ning küsimustiku ridadena oskused. Uue oskuse-rea lisamiseks küsitlusele tuleb valida vastavates valikukastidest kutseala, oskus, oskuse tüüp ja nõutav tase ning vajutada nuppu lisa rida. Hiljem saab vajadusel oskuse-ridu muuta ja kustutada, selleks on vastavalt lingid muuda rida ja kustuta rida.

 

1.1.2.   Küsimustikule vastamine

Küsimustikule vastama asumisel tuleb kõigepealt kirjeldada uus küsitlusvoor – selleks peab küsitluste nimekirjas vajutama vastava küsitluse all olevale lingile lisa küsitlusvoor. Kasutaja peab sisestama küsitlusvooru toimumise kuupäeva ning vajadusel võib lisada ka kommentaari. Peale küsitlusvooru kirjelduse salvestamist võib asuda küsitlusvooru vastuseid sisestama – selleks vajutada vastava küsitlusvooru lingile vasta!. Vastuste sisestamine käib kutsealade kaupa; vastus on hinnang viiepallisüsteemis ehk number vahemikus 1-st 5-ni. Peale vastuste sisestamist tuleb vajutada nupule salvesta vastused. Seejärel antakse võimalus sisestada järgmise kutsealade vastused või näidatakse küsitlusvooru andmete põhjal koostatud aruannet töötajate oskuste kohta.

 

1.1.3.   Aruanded

Võimaldab kasutajal vaadata küsimustike vastuste alusel koostatud raporteid ettevõtte töötajate oskuste kohta.

 

Ühel küsitlusel võib olla mitu küsitlusvooru, mis viiakse läbi erinevatel aegadel. Seega tuleb kõigepealt valida soovitud küsitlus ja küsitlusvoor vastavast valikukastist ning vajutada nupule näita valitud küsitlusvooru. Süsteem kuvab tabeli, mille ridades on küsitluses kajastatud kutsealad ning nende kutsealade oskuste keskmine hinnanguline tase oskuse tüübi järgi. Vajutades kutseala nimele või valides kutseala valikukastist kuvab süsteem detailsema raporti vastava kutseala kõigi oskuste taseme kohta. Graafiliselt on kujutatud oskuse tegelik hinnanguline tase (must joon) ning oskuse vajalik tase (hall joon).

 

Samamoodi, vajutades üldraportis oskuse tüübi nimele või valides oskuse tüübi valikukastist saab näha detailsemat raportit ühe oskusetüübi lõikes kõigi kutsealade kohta. Graafiliselt on kujutatud oskuse tegelik hinnanguline tase (must joon) ning oskuse vajalik tase (hall joon).

 

1.2. Muud tegevused

1.2.1.   Tööjõu vajaduste tabel

Võimaldab sisestada ettevõtte uute töötajate prognoositavad arvud järgmiseks viieks aastaks. Tabelis on ridades ettevõttes olevad kutsealad, praegune töötajate arv kutsealal, üle 50-ne aastaste inimeste arv kutsealal ning prognoosid järgmisteks aastateks.

 

Tabeli muutmiseks tuleb vajutada nupule muuda tabelit. Uue rea lisamiseks tuleb kõige alumises valikukastis (mille ette on kirjutatud uus) valida mõni amet ning tabel salvestada (vajutades nupule salvesta tabel). Samuti on võimalik tarbetuid ridasid kustutada – selleks tuleb vastava rea kutsealade valikukastis valida tühi väli ning tabel salvestada.

 

Tabeli päises olevat prognoositavate aastate lähtekohta saab muuta, valides vastavast valikukastist sobiva aasta. Peale tabeli salvestamist saab esimeseks prognoositavaks aastaks valitud aasta ning sellele järgnevad neli aastanumbrit.

 

1.3. Administraatori tegevused

Administraatori õigustes kasutajal on võimalus hallata süsteemi jaoks fundamentaalseid andmeid – kasutajakontod, organisatsioonid, oskused, kutsed ja süsteemi määrangud. Nende andmete korrektsus annab eelduse kogu süsteemi sujuvaks tööks.

 

Lisaks on administraatoril võimalik luua ettevõtete jaoks küsimustikke.

 

1.3.1.   Organisatsioonide haldamine

Võimaldab kirjeldada kõik süsteemis eksisteerivad organisatsioonid. Kõige olulisemad andmed on organisatsiooni nimi ning organisatsiooni tüüp. Tüüp võib olla üks neljast – ettevõte, haridusasutus, kutseomistusasutus või süsteemi administratsioon. Organisatsiooni tüüp on oluline, kuna määrab kas organisatsiooni saab siduda teatud tüüpi andmetega –  kutseomistuseksameid saab siduda ainult kutseomistusasutusega, kursuseid ja õppekavasid vaid õppeasutusega ning küsitlusi ettevõtetega.

 

Lisaks saab organisatsiooni kohta sisestada registreerimisnumbri, aadressi ja kontaktandmed.

 

1.3.2.   Kasutajate haldamine

Süsteemi kasutamine eeldab kasutajakonto olemasolu. Kasutajate haldamine võimaldabki kirjeldada kasutajad, kellel on õigus süsteemi pruukida. Olulisemad andmed on kasutajanimi (login), parool, kasutaja roll ning organisatsioon, millega kasutaja seotud on.

 

Kasutajanimi peab igal kasutajal olema unikaalne. Kasutaja parooli peab süsteemi turvalisuse huvides valima piisavalt keeruka, soovitav on tähtede ja numbrite kombinatsioon.

 

Kasutaja roll on äärmiselt oluline, kuna määrab tema jaoks võimalikud tegevused süsteemis. Administraatori rollis kasutaja jaoks on lubatud kõik tegevused. Kasutaja organisatsioon määrab millise organisatsiooniga seotud andmeid saab konkreetne kasutaja muuta. Näiteks teatud haridusasutusega seotud kasutaja saab muuta ainult kursuseid ja õppekavasid, mis on seotud selle organisatsiooniga.

 

Kasutajakonto saab vajadusel ka ajutiselt sulgeda, selleks tuleb kasutaja andmete muutmise aknas teha linnuke konto suletud kasti.

 

1.3.3.   Oskuste haldamine

Oskuste kirjeldused on alusandmeteks mitmele teisele andmehulgale – oskuste kirjeldustest sõltuvad kursused, kutseomistuseksamid ja küsimustikud.

 

1.3.4.   Kutsete haldamine

Kutsete haldamise käigus saab lisaks kutse nimele sisestada kutse lühikirjelduse ning aadressi kutseomistusstandardi leheküljele.

 

1.3.5.   Küsimustike haldamine

Vaata vastavat lõiku alajaotuses Küsimustikega seotud tegevused.

 

1.3.6.   Süsteemi määrangud

Süsteemi määrangud on ühised kõigile kasutajatele. Süsteemi määrangute all saab valida lehekülgede tiitelriba prefiksi.