Eesti Masinatööstuse Liit

Tallinna Tehnikaülikool

 
Tallinna   Ettevõtlusamet Budapesti TehnikaülikoolPiemonte IALLäti Masinatööstuse LiitAlfamicro Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool

 

 

 

Esileht

Projekti tutvustus

 

Kasu ettevõtjale

Kasu haridusasutusele

Kutseomistus

Kontakt

Intranet>

Prototüüp

Kutseomistus
  
Staadiumid
Kutseeksami kord
Tunnustamisotsus
  
  
  
  

 

  
 

 
 

Näide: METALLITÖÖTLEMISPINKIDE TÖÖTAJA I KUTSEEKSAMI  KORD

 

 Kutseeksami  eesmärk on taotleja oskuste, teadmiste ja hoiakute vastavuse hindamine kutsestandardi nõuetele.

 

Hindamise alus:  masina-, metalli- ja aparaaditööstuse valdkonna I, II ja III taseme kutsekvalifikatsioonide omistamise kord  ja kutsestandardi nõuded.

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1     Kutseeksam koosneb järgmistest osadest:

-           teadmiste  hindamine (test)

-           praktiliste oskuste hindamine (praktiline töö)

-           vestlus (vajadusel)

1.2         Kutseeksami sooritamisel hinnatakse iga osa tulemust eraldi.

1.3         Hindamine toimub kahendsüsteemis: jah/ei vormis.

1.4         Kutseeksam algab teadmiste hindamisega (test). Taotleja valib esitatud küsimusele pakutud valikust õige vastuse või/ja lisab omapoolse selgituse.

1.5         Testi tulemus üle 50% on eelduseks praktilisele tööle pääsemiseks.

1.6         Proovitöö loetakse sooritatuks, kui proovitöö vastab joonise nõuetele ning töökultuuri ja tööohutuse osas on antud positiivne hinnang.

2.    TEADMISTE HINDAMINE

2.1         Kutseeksamikomisjon hindab taotleja teadmiste vastavust kutsestandardi nõuetele põhiteadmiste osas.

PÕHITEADMISED

Põhiteadmiste hindamise kriteeriumid

Teadmiste hindamine taotleja poolt täidetud testi alusel (kutsestandardi nõuded p. 6.2.2 – 6.2.5, 6.2.8 – 6.2.10)

Kutseeksami käigus hinne – jah/ei

 

2.2         Kutsekvalifikatsiooni taotleja hindamise testi struktuur:

 

Teadmiste valdkond

Kutsestandardi punkt

Testi sisu, eesmärk

1. Masinaehituses kasutatavad materjalid

6.2.2

Materjalide omadused, tähistus

2. Materjalide töötlemise üldised põhimõtted

6.2.3

Töötlemisviiside iseloomustus

3. Lõiketöötluse teooria

6.2.8

Laastu tekkimise põhimõtted, lõikejõud, lõikekiirus

4. Tolereerimise alused

6.2.4

Tähistused joonistel, istud

5. Mõõteriistade kasutamine

6.2.7

Mõõteriistade valik ja kasutamine

6. Tööpingi tööpõhimõte, ehitus, juhtimine, hooldus

6.2.5

Konkreetse tööpingi kohta

7. Tehnilise dokumentatsiooni lugemine

6.2.13

Esitatud joonise põhjal

8. Tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid

6.2.9

Lähtuvalt töötlemisviisist

9. Lõikeriistade parameetrid, materjalid, mõõtmine

6.2.11

Lähtudes praktilisest tööst

 

2.3         Punktis 2.2 esitatud põhiteadmiste hindamise testi struktuuri alusel koostatakse teadmiste hindamise küsimustik:

NÄIDE

Küsimus

Kutsestan-dardi punkt

Märkus

1. Mida nimetatakse malmiks ja tema omadused, töödeldavus?

6.2.2

 

2. Laupfreesimine: pink, lõikeriist, tooriku ülesseadmine, kinnitamine, tekkivad kujuhälbed

6.2.3

 

3. Millal tekib voolavlaast? (Materjal, lõikekiirus)

6.2.8

 

4. Ava ja võlli mõõtmete suhe  pingistu tagamiseks

6.2.4

 

                                                                     +0,100

5. Mõõteriista valik silindrilise detaili Ø 20+0,042 mm  mõõtmiseks

6.2.7

 

6. Pingi kiirustekast:  pöörlemissageduste rea mõiste

6.2.5

 

7. Tehnilise dokumentatsiooni lugemine

6.2.13

Joonis

8. Astmelise võlli valmistamise operatsioonid alates tooriku valikust

6.2.9

 

9. Treitera geomeetriaparameetrite mõõtmine:

peataganurk, teravnemisnurk, esinurk, lõikenurk

6.2.11

 

2.4         Testi täitmiseks on aega 30 minutit.

3.    PRAKTILISTE OSKUSTE HINDAMINE

3.1     Ülesanne:  Esitatud joonise järgi valmistada detail

3.2     Vahendid:

-         Töökorras tööpink (passistatud)

-         Materjal detaili valmistamiseks 

-         Lõikeriistad, mille hulgast taotleja valib sobivad

-         Taadeldud mõõtmisvahendid, mille hulgast taotleja valib sobivad

-         Abivahendid, tulenevalt tööiseloomust

-         Üldotstarbelised kaitsevahendid

3.3     Enne praktilise töö alustamist:

-      taotlejale korraldatakse tööohutuse instruktaaž

-      taotleja tutvustab eksamikomisjonile detaili valmistamise tehnoloogilise ettevalmistamise ülesandeid (töövahendite valik, lõikerežiimide määramine, tööpingi häälestamine, tööpingi ohutu kasutamine).

3.4     Praktilise töö läbiviimisel kutseeksamikeskus tööriietusega ei kindlusta

3.5     Aeg:  Detaili valmistamiseks määratakse kontrollaeg. Sellele ajale lisandub ettevalmistus- ja lõpetamisaeg kestvusega kuni 15 min.

3.6         Hindamine: Taotleja mõõdab valmistatud detaili üle ja  kannab andmed tabelisse. Komisjon hindab detaili valmistamise täpsust, pinna kvaliteeti, aega, töökultuuri ja tööohutuse nõuete täitmist.

 

Proovitöö peab vastama joonise nõuetele.

 

Parameeter

Hinne

Märkus

Mõõtmed

 

 

Pinnakvaliteet

 

 

Aeg

 

 

Proovitöö hinne

 

 

 

3.7  Töökultuuri ja tööohutuse nõuete rikkumise korral on eksamikomisjonil õigus praktiliste oskuste hindamine katkestada.

 

Töökultuuri, tööohutuse nõuete täitmise ning isikuomaduste hindamine.

 

Parameeter

Hinne

Märkus

Töökultuur

-  töökoha ettevalmistamine

-  töövõtted

-  töökoht pärast töö lõpetamist

 

 

Proovitöö teostamise käigus vaatluse alusel hinne – jah/ei

Tööohutuse nõuete täitmine

-töötervishoid ja tööhügieen

-tuleohutus ning tulekaitsevahendid

-elektriohutus

-jäätmekäitlus

-esmaabi

 

Proovitöö teostamise käigus vaatluse alusel hinne – jah/ei

 Parameeter

Hinne

Märkus

 

Isikuomadused

-         loogiline mõtlemine

-         visuaalne mälu

-         ruumi- ja kujunditaju

-         kontsentreerumisvõime

-         liigutuste täpsus ja hea koordinatsioon

-         kohanemisvõime (pinge- ja stressitaluvus)

-         iseseisvus

-         otsustamis- ja vastutusvõime

-         koostöövalmidus

-         õpivalmidus

-         kohusetunne

 

Proovitöö teostamise käigus

alusel hinnang

Ja/ei

 

 

 

 

3.8         Vajadusel täpsustab eksamikomisjon oma hinnangut vestluse käigus.